Allmänna villkor

Senast uppdaterad 2015-11-19

Meetrd AB (”Meetrd”) ansvarar för en plattform bestående av en Webbplats (http://www.meetrd.se, ”Webbplatsen”) med ett bokningssystem, tillsammans refererade till som ”Tjänsten”. Meetrd tillhandahåller Tjänsten med syfte att skapa ett forum för att sammanföra värdar och gäster kring bokning av mötesrum och lokaler. Tillgängliga värdar och lokaler visas på Meetrd.se och kan ses av alla som besöker Webbplatsen. Tjänsten underlättar marknadsföring, matchning och kommunikation mellan gäst och värd samt bokning av lokaler.

Dessa Allmänna villkor, tillsammans med övriga villkor som Meetrd i vissa fall tillhandahåller en användare separat, beskriver de villkor som är tillämpliga vid användning av Tjänsten. Genom att använda någon del av Tjänsten godkänner du och förbinder du dig till att följa dessa Allmänna villkor.

För att ingå avtal genom Tjänsten måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande. Om du registrerar ett företag som användare intygar du att du har behörighet att binda företaget i enlighet med dessa Allmänna villkor.

Svensk lag skall gälla avseende dessa allmänna villkor och tvister ska lösas i svensk domstol.

Meetrd förbehåller sig rätten att ändra Allmänna villkoren, och kommer då att publicera de ändrade Allmänna villkoren på Webbplatsen. De ändrade villkoren blir gällande för alla användare (nya som gamla) från och med det datum de publiceras på Webbplatsen i och med att användaren fortsatt använder Tjänsten.

Nyckeltermer

Tjänsten = webbplatsen (http://www.meetrd.se, ”Webbplatsen”) och bokningssystemet, refereras tillsammans till som ”Tjänsten”

Värd = Den person eller organisation som hyr ut ett mötesrum genom Tjänsten

Gäst = Den person eller organisation som hyr ett mötesrum som har bokats genom Tjänsten

Användare = En användare kan vara en gäst eller värd som använder Tjänsten

Bokningsförfrågan = En gäst har begärt att få hyra ett mötesrum av en värd och skickat en förfrågan via Tjänsten

Mötestillfället = Datum och tid då en gäst vill hyra (eller har bokat) ett mötesrum

1. Regler kring Tjänsten

Meetrds ansvar

Tjänsten bygger på information i form av text och bild (”Material”) om Användare och mötesrum som tillhandahålls Meetrd av värdar och gäster och som Meetrd synliggör i Tjänsten. Således är gäster och värdar ansvariga för allt Material som visas samt priser och tillgänglighet i kalendrar. Materialet ska vara på svenska eller engelska och det är inte tillåtet att länka eller referera till en annan bokningsplats i beskrivning av rum eller värd. Om Meetrd anser att innehållet i Materialet kan upplevas negativt för någon eller allmänt bör rättas förbehåller vi oss rätten att ändra i eller ta bort Materialet.

Vidare ansvarar Meetrd för att tillhandahålla en bokningsfunktion samt användarkonton för gäster och värdar. Meetrd hanterar även betalningsflödet mellan gäst och värd kring bokningar i Tjänsten.

Meetrd garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten eller att all information alltid är korrekt och fullständig och kan inte hållas ansvarig för eventuella fel som kan uppstå till följd av exempelvis skrivfel, tekniska avbrott (oavsett orsak), eller utebliven information.

Meetrd kan inte hållas ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Tjänsten och dess innehåll, exempelvis skador till följd av uteblivna eller fördröjda svar på bokningsbekräftelser eller felaktig information i mötesbekräftelse.

Meetrd tillhandahåller ej något skydd för din egendom eller lokal mot förlust eller skada på grund av stöld eller skadegörelse orsakad av en gäst. Varje värd och gäst ansvarar för sitt försäkringsbehov.

Meetrd gör inte några kontroller av värdar eller gäster, det är därför upp till varje gäst och värd att själva avgöra om de vill ingå ett bokningsavtal med en annan part. Värd och gäst ingår ett direkt avtal med varandra om uthyrning.

Användarkonto för värd

För att synas som värd på Webbplatsen och göra lokaler tillgängliga för bokning krävs ett Användarkonto. Kontot registreras av Meetrd på uppdrag av värden som anmäler intresse genom att fylla i ett formulär på Webbplatsen. Värden kontaktas sedan av Meetrd för att svara på ett antal frågor om värdens lokaler, kontaktuppgifter, fakturauppgifter samt beskrivningar (på svenska eller engelska) och bilder av lokaler och/eller värden. Dessa uppgifter är det Material som Meetrd använder för att synliggöra värd och lokal i Tjänsten.

Meetrd skapar sedan ett användarkonto utifrån informationen, med tillhörande mötesrum och beskrivningar och distribuerar användarnamn och lösenord till värden. Därefter är det värdens ansvar att via sitt användarkonto uppdatera kalender för mötesrum med tillgänglighet och pris. Alla priser ska vara exklusive moms. Meetrd ansvarar för fakturering av uthyrningen och tar därmed en kommission på 18% av uthyrningspriset. Värden uppger sitt bankkontonummer och får sedan en insättning av intäkterna på kontot.

Som inloggad på sitt användarkonto har värden access till sina mötesrum och kan editera tillhörande kalendrar. Värden ser även de bokningsförfrågningar och kan besvara dem. Om värden önskar lägga till ytterligare mötesrum till sitt användarkonto eller ändra något i beskrivningen av värd eller mötesrum kontaktas Meetrd support.

Meetrd förbehåller sig rätten att stänga av värdar där det framkommit att Allmänna villkor inte följts.

Användarkonto för gäst

För att kunna skicka en bokningsförfrågan genom Tjänsten krävs ett Användarkonto. Användarkontot skapas på Webbplatsen av gästen. Via sitt användarkonto har gästen access till sina uppgifter, bokningsförfrågningar och kan boka mötesrum. Det är gästens ansvar att hålla sina uppgifter uppdaterade och korrekta. Alla uppgifter ska vara på svenska eller engelska.

Meetrd förbehåller sig rätten att stänga av gäster där det framkommit att Allmänna villkor inte följts.

Användarens ansvar för material

Användare (gäst och värd) ansvarar för att tillhandahålla (genom att själv lägga upp eller överlåta till Meetrd att lägga upp) Material som visas på Tjänsten t.ex. om ett mötesrum, gäst eller värd, samt tillse att det är korrekt, hålls uppdaterat och inte strider mot gällande lagar och regler eller mot Allmänna villkoren. Genom att tillhandahålla Meetrd Materialet garanterar användaren att:

  • användaren innehar nödvändiga rättigheter till Materialet, antingen genom att själv ha skapat det eller att alla som har medverkat har gett tillstånd att använda Materialet på Tjänsten i enligt med Allmänna villkoren.
  • ger Meetrd oinskränkt rätt att fritt förfoga över Materialet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Meetrd får även använda Materialet i marknadsföringssyfte. Meetrds rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats.
  • du åtar dig att hålla Meetrd skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Material som finns i Tjänsten som du ansvarar för, eller på grund av att du som användare i övrigt har agerat i strid med dessa Allmänna villkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Meetrd förbehåller sig rätten att neka eller avlägsna Material på grund av att det bryter mot Allmänna villkoren, tredje parts upphovsrätt eller annan rättslig reglering.

Bokningsförfrågan och svar

En bokningsförfrågan görs av en inloggad gäst på Webbplatsen. Genom att skicka en bokningsförfrågan till en värd, accepterar gästen och samtycker till Meetrds regler för avbokning- och betalning, samt eventuella ytterligare (leverans) villkor för värden som kan gälla för bokningen såsom tjänster eller produkter som erbjuds av värden (sådana ytterligare leveransvillkor erhåller gästen direkt från värden).

Vid bokningsförfrågan får värden en notifikation via e-post och har 24 timmar på sig att logga in på sitt Användarkonto och bekräfta eller avslå bokningen. Om inte värden bekräftar inom denna tid så avslås bokningsförfrågan automatiskt. Oavsett svar meddelas gästen om utfallet via ”Mina sidor”i Tjänsten och e-post. Värden är ansvarig för att skyndsamt besvara bokningsförfrågningar.

Om värden bekräftar bokningsförfrågan ingår gäst och värd ett direkt (juridiskt bindande) avtal. Meetrd agerar enbart som en mellanhand mellan gäst och värd, faciliterar information om bokningen mellan parterna i avtalet och hanterar betalning av bokningen.

När värd accepterar bokningsbekräftelse så får värd och gäst tillgång till varandras namn och kontaktuppgifter.

Avbokning

Om en gäst skulle vilja annullera en bokningsförfrågan eller en bekräftad bokning kan kunden göra detta genom tjänsten som inloggad användare. Det är gratis att avboka ända fram tills att mötet startas om inget annat anges för rummet vid bokningstillfället.

En värd kan endast avboka en bekräftad bokning i undantagsfall, såsom vid force majeure eller problem med underhåll som påverkar förmågan att vara värd. I dessa fall kontaktar värden Meetrd support så snart som värden fått kännedom om förhinder. Saknar värden giltigt skäl för annullering är värden skyldig att ersätta gästen för möteskostnad för ny lokal. Meetrd ansvarar för att hjälpa gästen att hitta ett nytt mötesrum till mötestillfället som motsvarar den annullerade bokningen och Meetrd är också den part som enhälligt tar beslut om vilken lokal och till vilken hyreskostnad som värden ska ersätta gästen med.

Mötestillfället

Värden ansvarar för att mötesrum, tillval som erbjuds och tillgång till mötesrum uppfyller och överensstämmer med beskrivningen värden givit i Tjänsten och vad som avtalats vid bekräftelse av bokningsförfrågan, samt uppfylla gällande lagstiftning vad gäller säkerhet. Värden ansvarar även för att följa de lagar och föreskrifter som finns i Sverige för att få hyra ut lokaler samt för att gästen har tillgång till kaffe.

Gästen ansvarar för att vara aktsam om mötesrum och lämna dem i det skick som de fanns i vid tillträdet. Vid eventuella problem med något av ovanstående måste Meetrd kontaktas så snart som möjligt efter att problemet upptäcktes.

Betalning

Meetrd fakturerar gästen möteskostnaden enligt det pris och betalningsvillkor som anges i bokningsbekräftelsen.

Meetrd betalar värd mötesintäkt, enligt det avtal om pris och betalningsvillkor som ingicks vid skapandet av användarkontot.

2. Immateriella rättigheter

Allt Material på Webbplatsen, inklusive Webbplatsens layout är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller andra immaterialrättsliga regler. Om inte annat anges är allt material på Webbplatsen Meetrds exklusiva egendom.

Meetrd har uteslutande äganderätten till (utseende och känsla (inklusive infrastruktur) av) Webbplatsen där Tjänsten görs tillgänglig och du har inte rätt att kopiera, reproducera, (hyper-/djup) länka till, publicera, ladda upp, skicka, distribuera, främja, marknadsföra, integrera, använda, kombinera eller på annat sätt använda innehållet eller vårt varumärke utan föregående skriftlig tillåtelse från Meetrd.

Du får göra en förflyttande länk till Webbplatsens startsida, d.v.s. en länk som ”förflyttar” läsaren helt till Webbplatsen i samma eller nytt fönster, så länge dessa är fullständiga fönster. Du får dock inte indexera innehållet på Webbplatsen och baserat på detta automatgenerera länkar på din egen hemsida. Inte heller får du länka in Webbplatsen material i ett framesystem eller Pop-up fönster.

All otillåten användning kommer att utgöra en väsentlig överträdelse av våra immateriella rättigheter (inklusive upphovsrätt och databasrättigheter) och medför ersättningsskyldighet enligt lag.

3. Sekretess

Syftet med sekretesspolicyn är att informera om hur Meetrd hanterar information om dig och/eller ditt företag samt Material som du har tillhandahållit Meetrd (tillsammans refererat till som ”Information”). Om du inte accepterar någon del av den här Sekretesspolicyn så kan vi tyvärr inte förse dig med Meetrds Tjänst och du bör avbryta ditt användande av Tjänsten och avaktivera ditt användarkonto.

Meetrd förbehåller sig rätten att när som helst göra förändringar i Sekretesspolicyn, och dessa publiceras då på Webbplatsen, i och med ett fortsatt användande av Tjänsten innebär det att du accepterar Sekretesspolicyn i sin helhet inklusive uppdateringar.

Information som Meetrd behandlar

Meetrd samlar in och behandlar Information om dig och ditt företag i syfte att driva, förbättra och vidareutveckla Tjänsten och för att begränsa missbruk av vår Tjänst.

Insamlandet av information sker när användarkonton skapas, genom formulär som användaren fyller i på Webbplatsen, genom bild eller text som användare laddar upp direkt på Webbplatsen, och eventuell e-post konversation mellan gäst/värd och Meetrd support.

Det Material som tillhandahålls Meetrd för att visas på meetrd.se kan editeras eller raderas av Meetrd support på uppmaning av Användaren, viss information kan även ändras direkt av Användaren i inloggat läge.

Information samlas även automatiskt in om de aktiviteter som sker i Tjänsten via loggar. Det kan t.ex. vara när bokningar och betalning genomförs samt vid kommunikation kring bokningar i Tjänsten, information om geografisk position och teknisk information om din enhet och Internetanslutning såsom exempelvis information om din IP Adress, datum och tid för när access till Tjänsten, hård- eller mjukvaran som du använder, tid spenderad på sidor, antal klick o.s.v. Vi använder även Google Analytics.

Information som Meetrd delar

Material som användaren tillhandahåller Meetrd för att beskriva och marknadsföra gäst eller värd på Webbplatsen visas offentligt på Webbplatsen. Där visas dock aldrig information om kontaktperson eller kontaktuppgifter till densamme.

Det är först när en värd godkänner en bokningsförfrågan som gäst och värd får tillgång till varandras för- och efternamn, e-postadress samt telefonnummer, för att kunna kommunicera med varandra kring mötestillfället.

Om det finns misstankar om att det har förekommit en lagöverträdelse i samband med användning av våra tjänster kommer information om din användning av våra tjänster på begäran att lämnas ut till myndigheter.

Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut Information om dig på annat sätt än vad som anges i Sekretesspolicyn om vi inte är skyldiga att göra det på grund av ett bindande beslut av domstol eller efter att vi först inhämtat ditt samtycke. Detta utesluter inte att vi kan använda partners som behandlar Information på uppdrag av oss i enlighet med avtal.

Har du frågor om de Allmänna villkoren, vänligen kontakta oss på support@meetrd.se